Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

 Công ty chúng tôi đã đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho một số sản phẩm. Nay chúng tôi phát hiện đơn vị khác vi phạm quyền sở hữu công nghiệp của công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi muốn hỏi những cơ quan nào có chức năng bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. Chân thành cảm ơn. 

 Nguyễn Hồng Lĩnh, Hải Dương

 

Trả lời!

Theo quy định hiện hành, phù hợp với chức năng quản lý Nhà nước và chức năng xét xử, những cơ quan dưới đây có chức năng bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xét xử. Thẩm quyền áp dụng biện pháp hành chính của cơ quan xử lý vi phạm được quy định cụ thể như sau: 
1. Cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ các cấp có thẩm quyền bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bằng biện pháp hành chính thông qua việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính, hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp xảy ra trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác, quảng cáo, lưu thông, trừ hành vi xảy ra trong xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. 
2. Cơ quan Quản lý thị trường các cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp xảy ra trong lưu thông hàng hóa và kinh doanh thương mại trên thị trường. 
3. Cơ quan Hải quan các cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp xảy ra trong nhập khẩu hàng hóa. 
4. Cơ quan Công an các cấp có thẩm quyền phát hiện, xác minh, thu thập thông tin, chứng cứ của hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp và cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và xử phạt các hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp. 
5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về sở hữu công nghiệp xảy ra tại địa phương mà mức phạt, hình thức xử phạt, biện pháp xử lý áp dụng đối với hành vi đó vượt quá thẩm quyền của các quan có thẩm quyền khác (Điều 200.1 Luật SHTT, Điều 17 Nghị định 106/2006/NĐ-CP). 

 
Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp -

tư vấn doanh nghiệp

tư vấn doanh nghiệp

tư vấn doanh nghiệp

tư vấn doanh nghiệp
tư vấn doanh nghiệp
lên đầu trang