Baûng 2 : yếu tố lãi suất giá trị hiện tại cho một đồng chiết khấu i% cho kỳ n : PVIFi,n = 1/(1+n)^n

Present Value Interest Factors for One VND Discounted at I Percent for n Periods: PVIFi,n = 1/(1+n)^ n 


 
2. Bảng tính giá trị hiện tại nhận được một lần và Giá trị hiện tại nhận định kỳ -

yếu tố lãi suất giá trị hiện tại cho một đồng chiết khấu - trần xuân nam; saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán

yếu tố lãi suất giá trị hiện tại cho một đồng chiết khấu - trần xuân nam; saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán

yếu tố lãi suất giá trị hiện tại cho một đồng chiết khấu - trần xuân nam; saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán

yếu tố lãi suất giá trị hiện tại cho một đồng chiết khấu - trần xuân nam; saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán
yếu tố lãi suất giá trị hiện tại cho một đồng chiết khấu - trần xuân nam; saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán
lên đầu trang