TƯ VẤN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH/ FINANCIAL MANAGEMENT

 

 

Giúp doanh nghiệp hiểu rõ và thực hành quản trị tài chính một cách hiệu quả từ lên chiến lược tài chính đến việc sử dụng các thông tin tài chính cho việc ra các quyết định kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, giúp nâng cao giá trị cổ đông doanh nghiệp.

 

I: Tổng quan về quản trị tài chính/ The Overview of  financial management

1. Vai trò và môi trường của tài chính quản trị/The Role & Environment of managerial finance

2. Giá trị thời gian của tiền/Time value of money

3. Rủi ro và Thu nhập/ Risk & return

 

II. Các quyết định đầu tư dài hạn/ Long-Term investment decisions

4. Chi phí vốn/The cost of capital

5. Các dòng tiền của dự án đầu tư dài hạn/Capital budgeting cash flows

6. Các kỹ thuật lập và lựa chọn các dự án đầu tư dài hạn/Capital budgeting techniques

 

III. Đòn bẩy, cấu trúc vốn và chính sách cổ tức/Leverage, capital structure& dividend policy

 

IV. Huy động vốn vay và vốn chủ sở hữu/Capital raising-debt & equity

8: Huy động vốn vay (tỷ lệ lãi tiền vay và định giá trái phiếu)/ Debt/ bond raising, interest rates & bond valuation

9: Định giá và phát hành cổ phiếu/ Stock valuations & capital raising-equity.

10: Mua bán & sáp nhập doanh nghiệp/ Merger & acquisision (M&A)

 

V. Các quyết định tài chính ngắn hạn/Short-Term financial desisions

11: Quản lý vốn lưu động và nợ ngắn hạn/ Current assets & current liability management (bao gồm quản lý hàng tồn kho, quản lý khoản phải thu, quản lý dòng tiền, quản lý khoản phải trả, quản lý nợ ngắn hạn)
TƯ VẤN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH -

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
lên đầu trang