TƯ VẤN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ/ MANAGEMENT ACCOUNTING 

 

Phần 1: Các phương pháp tính giá thành và quản trị chi phí/ Product costing & cost management

 

 1. Ứng xử chi phí, đo lường các ứng xử chi phí và kiểm soát chi phí/Cost behavior & measurement of cost behavior & cost management systems
 2. Phân bổ các chi phí chung/Cost allocation
 3. Hệ thống giá thành công việc/Job order costing
 4. Hệ thống giá thành theo quá trình/Process-costing systems
 5. Giá thành biến đổi và giá thành hấp thụ (phân bổ)/Variable and absorption costing

 

Phần 2: Kế toán cho việc ra các quyết định kinh doanh/ Management accounting for decision making (marketing & production)

 1. Các thông tin liên quan và quyết định Marketing/ Relevant information & marketing decisions
 2. Các thông tin liên quan và các quyết định sản xuất/ Relevant information & production decisions

 

Phần 3: Lập ngân sách tổng thể và kiểm soát soát ngân sách/ Master budgeting and control

 1. Hệ thống ngân sách tổng thể/The master budget
 2. Ngân sách linh hoạt và phân tích các chênh lệch/Flexible budgets & variance analysis
 3. Hệ thống kiểm soát quản trị và kế toán trách nhiệm/Management control systems & responsibility accounting
 4. Hệ thống quản trị trong các công ty phân quyền/Management control in decentralized  organizationsTƯ VẤN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ -

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP; saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP; saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP; saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP; saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án
TƯ VẤN DOANH NGHIỆP; saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án
lên đầu trang