Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

          (Internal control system & risk management) 

By: Trần Xuân Nam (DBA Oxford,  MBA, Maastricht)

 

1. Kiểm soát nội bộ (Internal control system)

 1. Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ (Overview of internal control system)
 2. Đặc điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả (effective system of internal control)
 3. Kiểm soát nội bộ về thu và chi tiền (Internal control over cash receipts & disbursements)
 4. Hệ thống chứng từ và kiểm soát nội bộ (The voucher system & internal control)
 5. Các thủ tục kiểm soát nội bộ khác (other internal control procedures)

2. Quản trị rủi ro chủ động (Positive assurance – risk management)

1. Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro (Overview of risks & risk management)

2. Quá trình đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro một cách chủ động (Positive assurance- Risk and control assessment process)

 1. Bổ nhiệm một thành viên lãnh đạo (Boar member) và một người giám sát thực hiện (Norminate a board member and appoint a facilitator)
 2. Nhận diện các rủi ro, phân tích các rủi ro và các hoạt động chính, sử dụng cung phần tư đo rủi ro (Identify major risks and analyse major risks and activities using risk quadrant)
 3. Lựa chọn các hoạt động cho việc đánh giá chi tiết (select activities for detailed assessments)
 4. Thực hiện việc đánh giá chi tiết rủi ro và hành động giảm thiểu rủi ro (Perform the detailed assessment)
 5. Kiểm tra việc đánh giá chi tiết rủi ro và hành động giảm thiểu rủi ro (challenge the detailed assessment)
 6. Công bố các biện pháp chủ động chống lại các rủi ro (issue the positive assurance statement)  


Đăng ký khoá học

QUẢN TRỊ RỦI RO CHỦ ĐỘNG -

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
lên đầu trang