Khóa học: So sánh Kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế

 

Mục tiêu: Người tham dự hiểu được sự khác nhau và giống nhau giữa các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRSs). Qua đó hiểu rõ hơn một cách hệ thống toàn bộ công tác kế toán tài chính của Việt Nam từ bộ khung các khái niệm kế toán, đến kế toán từng khoản mục như tiền, phải thu thương mại, các khoản đầu tư, hàng tồn kho, tài sản dài hạn, nợ phải trả thương mại, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, lãi hoạt động kinh doanh, lãi trên mỗi cổ phiếu (EPS), lãi pha loãng. Hiểu sự khác nhau về hệ thống báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo VAS và thông lệ quốc tế, các điểm chưa rõ ràng và xu hướng hội nhập của VAS.

.

Nội dung:

 1. Tổng quan về hệ thống kế toán Việt Nam và các chuẩn mực kế toán quốc tế (Overview of Vietnamese accounting system & International Accounting Standards)

1.1. Hệ thống chế độ kế toán Việt Nam (Vietnamese accounting regime)

- Tổng quan về hệ thống kế toán Việt Nam (Overview of Vietnamese accounting system)

-  Hệ thống các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

1.2. Hệ thống các chuẩn mực kế toán quốc tế (IASs/ IFRSs)

-  Sự ra đời của IASs/ IFRSs và mục tiêu của IASB (Objective of the IASB)

-  Các tổ chức quốc tế ảnh hưởng lớn đến IASs

-  Việc sử dụng IASs/ IFRSs trên thế giới

 

 1. Tổng quan sự khác nhau giữa VAS và IAS/ IFRS (Overview of the differences between VAS & IAS/ IFRS)

2.1. IAS không bắt buộc về hình thức

 1. IAS có bộ khung khái niệm và tính thống nhất cao giữa các chuẩn mực.
 2. Sự khác nhau về hệ thống tài khoản (Comparing betweens chart of accounts)

- Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất có cần thiết không?

- Có nên ghép nhiều chỉ tiêu khác nhau vào chung một tài khoản?

- Kỹ thuật ghi chép tài khoản?

- Ghi nhiều Nợ đối ứng với nhiều Có trong cùng một định khoản kế toán?

- So sánh sổ kế toán theo quốc tế và Việt Nam

 

 1. So sánh bảng cân đối kế toán theo IAS/IFRS và VAS
  IAS/ IFRS & VAS balance sheet compared:
 1. Tiền, (2) Các khoản phải thu thương mại, (3) Hàng tồn kho, (4) Các khoản đầu tư; (5) TSCĐ, (6) Bất động sản đầu tư; (7) Giảm giá trị tài sản; (8) Tài sản vô hình; (9) Nợ phải trả (10) Vốn chủ sở hữu

 

 1. So sánh báo cáo kết quả theo IFRS và VAS/IFRS (Income statement compared)
 1. Doanh thu; (2) Giá vốn hàng bán; (3) Lãi hoạt động kinh doanh; (4) Lãi tiền vay và chênh lệch tỷ giá; (5) Thu nhập và chi phí khác; (6) EPS; (7) Hợp nhất BCTC

 

 1. So sánh báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo IFRS và VAS
  Comparing IFRS and VAS statement of cash flows

 

 1. So sánh bản thuyết minh báo cáo tài chính theo IFRS và VAS (Comparing IFRS and VAS notes to financial statements)


Đăng ký khoá học

ĐÀO TẠO SO SÁNH KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ (IFRS) -

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
lên đầu trang