Phần 1: Giới thiệu về quản trị chiến lược/ Introduction to strategic management

 1. Các khái niệm cơ bản của quản trị chiến lược/ Basic concepts of strategic management
 2. Quản trị công ty/ Corporate governance

Phần 2: Nghiên cứu môi trường/ Scanning the environment

 1. Nghiên cứu môi trường và phân tích ngành/ Envireonmental scanning & Industry analysis
 2. Nghiên cứu nội bộ: Phân tích tổ chức/ Internal scanning: organizational analysis

Phần 3:Tạo lập chiến lược/ Strategy formulation

 1. Tạo lập chiến lược: Phân tích tình hình và chiến lược kinh doanh/ Strategy formulation: Situation analysis and business strategy
 2. Tạo lập chiến lược: Chiến lược tập đoàn/ Strategy formulation: Corporate strategy
 3. Chiến lược các chức năng và sự lựa chọn chiến lược/ Functional strategy & strategic choice

Phần 4: Thực hiện và kiểm soát chiến lược/ Strategy implementation and control

 1. Thực hiện chiến lược: Tổ chức cho các hành động/ Strategy implementation: organizing for action
 2. Nhân viên và lãnh đạo/ Staffing and directing
 3. Đánh giá và kiểm soát/ Evaluation and control

Phần 5: Các vấn đề chiến lược khác/ Other strategic issues

 1. Các vấn đề chiến lược trong quản trị kỹ thuật và cải tiến/ Strategic issues in managing tenology and innovation
 2. Các vấn đề chiến lược trong các doanh nghiệp mới thành lâp và nhỏ/ Strategic issues in entrepreneurial ventures and small business 

 Đăng ký khoá học

ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC -

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
lên đầu trang