Khóa: Kế toán và tài chính cho Nhà quản


Phần 1: Kế toán tài chính


Tổng quan về kế toán tài chính


Bộ khung kế toán quốc tế và Việt Nam


Trình bày các báo cáo tài chính


Lãi trên mỗi cổ phiếu- EPS


Phân tích các báo cáo tài chính


Phần 2: Kế toán quản trị & tài chính


Các phương pháp tính giá thành và quản trị chi phí

Thông tin liên quan cho việc ra các quyết định kinh doanh

Ngân sách và kiểm soát ngân sách, các báo cáo thực hiện

Lập, đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tưĐăng ký khoá học

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH CHO NHÀ QUẢN LÝ -

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
lên đầu trang