Các khóa: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH/ FINANCIAL ACCOUNTING

 

I. Kế toán cao cấp/ Advanced Accounting

 1. Bộ khung các khái niệm theo IAS/IFRS và VAS/ Framework of IASB & VAS.
 2. Kế toán các khoản đầu tư / Investments & financial instruments.
 3. Kế toán thuế/ Accounting for taxation
 4. Các sự kiện sau ngày của Bảng cân đối kế tóan, Dự phòng và Nợ ngẫu nhiên/ Events after the balance sheet date, provisions and contingencies
 5. So sánh kế toán Việt Nam và Kế toán quốc tế

 

II. Các báo cáo thực hiện tài chính/

Reporting financial performance 

 1. Báo cáo thực hiện tài chính / Reporting financial performance
 2. Lãi trên cổ phiếu/ Earning Per Share (EPS)
 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ/ Statement of Cash Flows
 4. Phân tích các báo cáo tài chính/ Analysis of Financial Statements

 

III. Kế toán tập đoàn và kỹ thuật hợp nhất các báo cáo tài chính/Group accounts & consolidated financial statements

 

 1. Tổng quan về tập đoàn/Group overview & accounting treatments
 2. Quy trình hợp nhất các báo cáo tài chính/Consolidation procedures-consolidated financial statements
 3. Kế toán đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh/ Accounting for associates & joint ventures

 Đăng ký khoá học

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TÀI CHÍNH -

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
lên đầu trang