Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và quản trị chi phí/ Product costing & cost management

  • Các ứng xử chi phí, đo lường các ứng xử chi phí và hệ thống kiểm soát chi phí.
  • Các nguyên tắc và các phương pháp và các bước thực hiện phân bổ chi phí chung cho các phân xưởng, các sản phẩm.
  • Các phương pháp tính gía thành khác nhau theo VAS mới và IFRSs (giá thành phân bổ, giá thành biến phí).
  • Tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng, theo công việc và giá thành dịch vụ.
  • Tính giá thành theo quá trình và giá thành hỗn hợp
  • Cách tính giá thành theo phương pháp trên cơ sở hoạt động (ABC costing)


Đăng ký khoá học

ĐÀO TẠO GIÁ THÀNH VÀ QUẢN TRỊ CHI PHÍ -

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
lên đầu trang